Regulamin

Regulamin Łowiska PFWK Szmaragdowy Staw
1. Łowisko Szmaragdowy Staw jest łowiskiem uznającym zasadę „No Kill” oraz „Złów i Wypuść” i tylko na takich zasadach dozwolone jest wędkowanie na tym zbiorniku.
Obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb!

2. Wędkowanie na łowisku Szmaragdowy Staw dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniu go, oraz opłaceniu przelewem zezwolenia na wędkowanie i połów ryb.
Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia korzystającego z łowiska od jego przestrzegania.

3. Łowisko czynne jest w okresie od 1 kwietnia do 31 listopada lub pierwszego lodu.

4. Przyjazd na łowisko nastąpić może tyko i wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji stanowiska.
Rezerwacja odbywa się za pośrednictwem formularza rezerwacji dostępnego na stronie łowiska (www.pfwk.nazwa.pl/szmaragdowy) w zakładce „REZERWACJE”.

5. Stanowisko uważa się za zarezerwowane jeśli zostanie w całości wniesiona opłata (nie później niż 3 dni od dokonania rezerwacji) za czas planowanego pobytu na łowisku. Wysokość opłat zawarta jest w cenniku dostępnym na stronie łowiska w zakładce „CENNIK”.

6. Wpłat należy dokonywać na konto PFWK:
Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
Bank Gospodarki Żywnościowej SA
nr konta 92 2030 0045 1170 0000 0508 6300
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko rezerwującego, numer rezerwowanego stanowiska oraz termin rezerwacji.
Wykupione zezwolenie umożliwia łowienie na 3 wędki.

Młodzież do lat 16 jest zwolniona z opłaty za wędkowanie pod warunkiem przebywania pod opieką osoby dorosłej, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie.
Młodzieży do lat 16 zezwala się na łowienie na 2 wędki w obrębie stanowiska opiekuna.

7. Zezwolenie na wędkowanie ważne jest tylko z dowodem wpłaty oraz dowodem osobistym, legitymacją członkowską (dotyczy członka PFWK) lub innym dokumentem na podstawie, którego można stwierdzić tożsamość osoby rezerwującej stanowisko i jego przynależność do PFWK (jeżeli korzysta ze zniżki)

8. O ewentualnej rezygnacji z wędkowania w zarezerwowanym terminie należy powiadomić opiekuna łowiska z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem.
W przypadku gdy rezerwujący stanowisko nie stawi się na łowisku w zarezerwowanym przez siebie terminie i nie poinformuje wcześniej o rezygnacji z wędkowania w wyznaczonym terminie, wówczas opłata za wędkowanie nie będzie zwracana.

9. Doba za łowienie liczona jest od godziny 13.00 do godziny 12.00 następnego dnia. Do tego czasu należy posprzątać swoje stanowisko i opuścić łowisko.

10. Wjazd na łowisko możliwy jest w godzinach od 13:00 do 21 (Wjazd w innych godzinach możliwy jest jedynie po ustaleniu z opiekunem łowiska!)
10 a. Wjazd na teren łowiska samochodem możliwy jest wyłącznie na stanowiska; 7, 8 i 10 na pozostałych stanowiskach samochód pozostaje przy bramach po za terenem łowiska lub wyznaczonym parkingu. 

11. Na terenie łowiska mogą przebywać osoby posiadające zezwolenie na wędkowanie,oraz osoby towarzyszące po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunami łowiska.

12. Łowienie dozwolone jest przez całą dobę i tylko w obrębie zarezerwowanego stanowiska, maksymalnie na 3 wędki ( zakaz łowienia na haki typu long shank i banan), stosując wyłącznie metodę włosową lub ZIG RIG.
Zmiana miejsca wędkowania możliwa jest wyłącznie w porozumieniu
z opiekunem łowiska pod warunkiem, że istnieje wystarczająca ilość wolnych stanowisk.

13. Mapka wyznaczonych stanowisk karpiowych znajduje się na stronie internetowej łowiska.

14. Wykupując zezwolenie na wędkowanie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez właściciela oraz opiekunów łowiska, kontroli środka transportu i rzeczy osobistych.

15. Dopuszcza się zanęcanie, sondowanie i wywożenie zestawów środkami pływającymi.

16. Osoby poruszające się po akwenie środkami pływającymi obligatoryjnie muszą posiadać kapok lub kamizelkę asekuracyjną.

17. Obowiązkiem jest posiadanie i używanie podbieraka o rozstawie ramion minimum 90 cm oraz maty karpiowej (minimalny rozmiar 60cm na 100 cm). Złowione ryby należy wypiąć z haka na macie karpiowej (zalecamy maty typu kołyska/ wanna) lub w podbieraku w wodzie.

18. Dozwolone jest użycie maksymalnie 2 „markerów tyczkowych” na stanowisko.

19. Każdy wędkarz zobowiązany jest do posiadania i stosowania preparatu dezynfekującego, odkażając rany ryb po ukłuciach haczyka oraz wszelkiego rodzaju urazy, otarcia na ciele złowionej ryby.

20. W przypadku złowienia ryby okaleczonej (np. z mocno rozerwanym pyskiem) bądź chorej, rybę należy pozostawić w worku karpiowym, a fakt ten zgłosić opiekunowi łowiska zaraz po połowie.

21. Nie dopuszcza się przetrzymywania ryb w workach karpiowych.
Zabrania się używania haków typu Long Shank.
Zakaz stosowania sprężyn, koszyczków zanętowych oraz metody.
Zakaz stosowania feederów, spławikówek, spiningów, tyczek, bolonek i teleskopów, dozwolone używanie wędzisk karpiowych 2 lub 3 składowych. 

22. Wszystkie złowione ryby należy w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody. Należy obchodzić się z nimi w sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo, należy polewać je wodą. Złowione okazy można zważyć i wykonać sesję zdjęciową, która nie może trwać dłużej niż 5 minut. Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą. Zabrania się stania z rybami podczas sesji!

UWAGA! W przypadku ryb ważących powyżej 18 kg przed wypuszczeniem obowiązuje natychmiastowe powiadomienie opiekuna łowiska!

23. Wędkarze, łowiący na łowisku Szmaragdowy Staw, akceptując regulamin godzą się na udostępnienie i publikację zdjęć łowców i złowionych ryb w pierwszej kolejności opiekunowi łowiska w celu reklamy łowiska.

24. Dopuszcza się możliwość rozbijania namiotów w obrębie stanowiska. Namioty należy rozstawiać w sposób umożliwiający przejazd samochodem innym łowiącym oraz służbom ratunkowym.

25. Celem zachowania ładu i porządku na łowisku wędkarz zobowiązany jest wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie przed i po zakończeniu wędkowania.
Worki ze śmieciami należy zabrać ze sobą.

26. W przypadku zabrania na łowisko psa należy posprzątać wszelkie odchody. Zabrania się puszczania psów luzem.

27. Właściciel oraz PFWK nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.

28. W przypadku zauważenia łamania regulaminu fakt ten należy zgłosić opiekunowi łowiska.

29. Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami losowymi zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku Szmaragdowy Staw.
Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba która wykupiła zezwolenie na wędkowanie.
Osoby nieletnie mogą przebywać na łowisku tylko z pełnoletnim opiekunem.

30. Na łowisku kategorycznie zabrania się:

– kradzieży ryb,
rozpalania ognisk,
pozostawienia niedopałków papierosów na stanowisku,
– zaśmiecania terenu łowiska oraz parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi (mapka),
– samowolnego wycinania roślin (także trzcin), łamania drzew i krzewów,
– kąpieli w łowisku, wchodzenia do wody w nocy (w dzień tylko do wysokości kolan),
– głośnego zachowywania się oraz nadużywania alkoholu,
– nęcenia surowym ziarnem oraz używania nieświeżych przynęt i zanęt,
– układania złowionych ryb na piasku i trawie oraz brania ryb pod skrzela i robienia zdjęć z rybami na stojąco,
– łowienia ryb ze sprzętu pływającego oraz pozostawiania w wodzie tzw. Markerów,
– płukania w łowisku naczyń i wylewania do niego nieczystości lub niezużytych napojów,
– załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC,
używania plecionek jako linek głównych oraz przyponów strzałowych,
nęcenia ziarnem ( z wyjątkiem kukurydzy puszkowej i konopii gotowanej). .  

31. Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie się niezgodne z regulaminem, powoduje natychmiastowe usunięcie z łowiska, unieważnienie zezwolenia bez zwrotu kosztów, a także odmówienie sprzedaży zezwolenia w przyszłości. Wszelkie przypadki kłusownictwa, kradzieży stanowią czyny niezgodne z prawem i będą zgłaszane służbom porządkowym i organom ścigania oraz surowo karane.

32. Korzystający z łowiska odpowiada finansowo za wszelkie wyrządzone szkody w przyrodzie oraz mieniu właściciela łowiska.

33. Właściciel łowiska ma prawo zamknąć akwen na czas zawodów wędkarskich, zarybiania, ewentualnego leczenia ryb lub z innych powodów, powiadamiając o tym na stronie internetowej łowiska. Nie jest zwracana żadna rekompensata chyba, że dokonana została wpłata za rezerwację stanowiska wtedy nastąpi jej zwrot.

34. Stanowisko nr 1. zostaje wyłączone z wędkowania i przeznaczone do użytku opiekunów łowiska. 
Ponadto ustala się iż opiekunowie mają prawo zajmować stanowiska na łowisku nie objęte rezerwacją ( sobota , niedziela ) , jak również dokonywać rezerwacji stanowisk z wyprzedzeniem uiszczając opłatę 50% stawki przysługującej członkom PFWK . 
Jednocześnie ustala się całkowity zakaz odstępowania przez opiekunów stanowisk dla osób trzecich . 

35. PFWK zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w każdym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian PFWK każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego regulaminu na swojej stronie internetowej.

36. Wszelkie odstępstwa od regulaminu muszą zostać wcześniej uzgodnione z PFWK i opiekunami łowiska.

37. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.